psychologist-student


+ مورد پژوهی

به نام خدا

متن زیر به عنوان کار کلاسی برای ترجمه خدمت استاد گرامی آقای هومن در کلاس روش تحقیق نظری ارائه شد.


مورد پژوهی

 

 

 

تعریف:
کرِس ول (1998) یک مورد پژوهی را به  « کشف  یک سیستم محدود یا یک مورد ( یا چندین مورد)  در یک زمانبندی مفصل و مجموعه داده های عمیقی که شامل منابع متعدد اطلاعاتی (و مفهوم دار) است» تعریف می کند. برخی  « مورد» را به عنوان موضوع مطالعه در نظر می گیرند ( مانند استیک 1995) در حالیکه دیگران آن را یک روش شناسی (متدولوژی) می دانند ( مانند مِریم 1998). طبق نظر کرس ول،  یک نظام محدود در واقع به وسیله زمان و مکان محدود شده، و این همان موردی است که مورد مطالعه قرار می گیرد- یک برنامه، یک رویداد، یک فعالیت یا  افراد.


روش کار در اجرای یک مطالعه:
• پژوهشگر باید مورد پژوهش را در یک زمینه یا موقعیت بخصوص قرار دهد. موقعیت می تواند فیزیکی، اجتماعی، تاریخی و یا اقتصادی باشد.
• لازم است پژوهشگر کانون مطالعه را شناسایی کند. این می تواند در یک مورد (مطالعه درونی)، به خاطر ویژگی منحصر به فردش یا می تواند در یک یا چند موضوع (مطالعه ابزاری) باشد، که در این صورت مورد  می تواند به عنوان نمونه ای سودمند و کاربردی موضوع را یاری دهد. یک مطالعه موردی (مورد پژوهی) می تواند شامل بیش از یک مورد باشد ( مورد پژوهی مجموعه ای).
• یک پژوهشگر در انتخاب مورد مطالعه ممکن است یک مورد را به خاطر اینکه چشم-اندازهای متفاوتی از آن مشکل، فرایند یا رویداد مورد علاقه نشان می دهد انتخاب کند ، و یا می تواند تنها یک مورد عادی و قابل دسترس یا غیر معمول باشد.
• گرد آوری داده ها امری گسترده ، و وابسته به منابع متعدد اطلاعاتی نظیر مشاهدات، مصاحبه ها، اسناد، و یا مواد سمعی-بصری است.
• تحلیل داده ها می تواند یک تحلیل کل نگر نسبت به کلّ مورد باشد یا یک تحلیل جاسازی شده (نهفته) از یک جنبه بخصوص از مورد باشد.
• مطابق با مجموعه داده ها، یک توصیف جامع از مورد نیز انجام می شود. مضامین یا موضوعات، تدوین شده اند و سپس پژوهشگر، تفسیر یا اظهارات خود را درباره مورد بیان می کند.
• وقتی مورد های متعددی انتخاب شده باشد ( بیش از یک مورد باشد)، یک قالب نوعی این است که توصیف جامع و مفصّلی از هر مورد و مضمون های درون آن مورد ( تحلیل درون موردی گفته می شود) ، و به دنبال آن، تحلیل موضوعی از میان مورد های پژوهشی ( تحلیل میان موردی) همچون بیان یا تفسیر  معنای یک مورد ارائه شود.
• در مرحله آخر، پژوهشگر درسهایی که از  این پژوهش موردی گرفته شده گزارش می دهد (لینکن و گیوبا 1985).


چالش ها:
• پژوهشگر لازم است تا مورد خود را از بین گروه نامزدهای ممکن و احتمالی شناسایی کند.
• پژوهشگر باید تصمیم بگیرد که آیا مطالعه تک موردی انجام می دهد یا چند موردی. انگیزه نگاه به مورد های فراوان  مسئله تعمیم پذیری است که در بررسی کیفی به اندازه یک مورد فشرده نیست. مطالعه بیش از یک مورد، خطر یک مطالعه سطحی، و فاقد عمق را  در مقایسه با یک مورد تک دور می کند. بنا بر این «چه تعداد» مورد برای پژوهش به یک چالش تبدیل می شود.
• یکی از چالشها کسب اطلاعات کافی برای دستیابی به عمق مطلوب برای مورد پژوهشی است.
• تعیین مرزهای ( محدوده) قطعی برای زمان، رویدادها و فرایند ها، می تواند چالشی بر سر راه پژوهش باشد. برخی مورد ها، نقطه شروع و پایان روشنی ندارند.

برخی تعاریف وب درباره مورد پژوهی:

1-Uncontrolled (prospective or retrospective) observational study involving an intervention and outcome in a single patient. (Also known as a single case report or anecdote.)

۱- مطالعه کنترل نشده  و  مشاهده ای( مربوط به گذشته یا آینده)  است که شامل یک مداخله یا یک پیامد در یک بیمار باشد ( همچنین به عنوان یک گزارش تک موردی یا یک روایت/حکایت)

2-What is the case study method of research?
A case study is an intensive study of one individual. Typically, the case study may involve interviews, observation, experiments and tests.
http://sesd.sk.ca/psychology/Psych20/Ejournals/research_methods.htm#Case%20Study

۲-  روش مورد پژوهی در تحقیق چیست؟ مطالعه موردی مطالعه ای متمرکز بر روی یک فرد است. به طور نمونه مورد پژوهی میتواند در بردارنده مصاحبه ها، مشاهدات، آزمایشات و آزمون ها باشد.

3-The Application of Case Study Evaluations. ERIC/TM Digest.
Rather than using large samples and following a rigid protocol to examine a limited number of variables, case study methods involve an in-depth, longitudinal examination of a single instance or event. It is a systematic way of looking at what is happening, collecting data, analyzing information, and reporting the results. The product is a sharpened understanding of why the instance happened as it did, and what might be important to look at more extensively in future research. Thus, case studies are especially well suited toward generating, rather than testing, hypotheses. 
 http://www.ericdigests.org/1992-5/study.htm

۳- به جای استفاده نمونه های بسیار بزرگ و دنبال نمودن تشریفات سخت و خشک برای آزمودن یک تعداد محدودی از متغیر ها، روشهای مورد پژوهی در بر دارنده یک آزمایش طولی و عمیق در مورد یک نمونه(مثال) یا واقعه است. مورد پژوهی یک راه نظام مند در جستجو و پیگیری آنچه که اتفاق می افتد(یک اتفاق)، مجموعه داده ها، اطلاعات تحلیلی، و گزارش کردن نتایج است. حاصل آن یک فهم تیز(دقیق) شده از علت وقوع آن مورد به گونه ای که واقع شده می باشد، و چیزی است که ممکن است برای نگاه، در پژوهش گسترده آینده (بعدی) مهم باشد. بنابراین، مطالعات موردی  به جای فرضیات آزمایشی به طور ویژه به سوی ( در راستای) تولید و به وجود آوری آمده اند .

نویسنده : S.Hani M.M ; ساعت ۱:۱٦ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٩ شهریور ،۱۳۸٤
    نظرات شما()   لینک

+ Case Study

In the name of GOD

The text below  is a class work for translation into Farsi, I did it for "research methodology" class by Professor Ali Hooman.

Case Study

 

Definition:

Creswell (1998) defines a case study as an exploration of a “bounded system” or a case (or multiple cases) over time through detailed, in-depth data collection involving multiple sources of information rich in context.  Some consider “the case” as an object of study (e.g., Stake, 1995) while others consider it a methodology (e.g., Merriam, 1998).  According to Creswell, the bounded system is bounded by time and place, and it is the case being studied – a program, an event, an activity, or individuals. 

 

Procedures Involved In Conducting A Study:

·         ·        The researcher needs to situate the case in a context or setting.  The setting may be a physical, social, historical, and/or economic. 

·         ·        The researcher needs to identify the focus of the study.  It could be either on the case (intrinsic study), because of its uniqueness, or it may be on an issue or issues (instrumental study), with the case used instrumentally to illustrate the issue.  A case study could involve more than one case (collective case study). 

·         ·        In choosing what case to study, a researcher may choose a case because it shows different perspectives on the problem, process, or event of interest, or it may be just an ordinary case, accessible, or unusual.

·         ·        The data collection is extensive, drawing on multiple sources of information such as observations, interviews, documents, and audio-visual materials.

·         ·        The data analysis can be either a holistic analysis of the entire case or an embedded analysis of a specific aspect of the case. 

·         ·        From the data collection, a detailed description of the case is done.  Themes or issues are formulated and then the researcher makes an interpretation or assertions about the case. 

·         ·        When multiple cases are chosen, a typical format is to provide a detailed description of each case and themes within the case (called within-case analysis), followed by a thematic analysis across the cases (called a cross-case analysis), as well as assertions or an interpretation of the meaning of the case. 

·         ·        In the final stage, the researcher reports the “lessons learned” from the case (Lincoln and Guba, 1985).

 

Challenges:

·         ·        The researcher needs to identify his/her case among a host of possible candidates.

·         ·        The researcher needs to decide whether to study a single case or multiple cases.  The motivation for considering many cases is the issue of generalizability, which is not so much of a pressing issue in qualitative inquiry.  Studying more than one case runs the risk of a diluted study, lacking the “depth” compared to a single case.  “How many” cases becomes a challenge then.

·         ·        Getting enough information to get a good depth for the case is a challenge.

·         ·        Deciding on the boundaries in terms of time, events and processes may be challenging.  Some cases have no clean beginning and ending points. 

 

Click on any of the other traditions or the comparison below to read on them.

 

 http://www.socialresearchmethods.net/tutorial/Mensah/Blank%20Page%205.htm

 

نویسنده : S.Hani M.M ; ساعت ۱:۱٠ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٩ شهریور ،۱۳۸٤
تگ ها: case study
    نظرات شما()   لینک