psychologist-student


+ روانشناسی تجربی(۱-۲)

به نام خدا

این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست        این چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست


 شاید تا به حال عبارت «خطای دید» یا «خطای چشم» به گوشتون خورده باشه(Visual Illusion). چشم انسان علی رغم تمام ظرافت و پیچیدگی هایی که داره در مقایسه با چشم بسیاری از جانوران دیگه ضعیفه و همین ضعف خیلی جاها باعث خطای دید میشه. البته در این میان عده ای از هنرمندان با ذوق هم وارد میدون شدن و با کشیدن طرحهای جالب، زیبا، و گاهی عجیب غریب این خطای دید رو جالب تر از پیش کردند. دو نمونه از این تصاویر رو این زیر می بینید، خوب دقت کنید:

به نظرتون واقعا این خطوط افقی کج هستن؟ بیشتر دقت کنید...برای اینکه بهتر متوجه بشید پیشنهاد می کنم که اول تصویر رو به صورت کلی و از دور ببینید و سپس هر خط رو به تنهایی و با دقت ببینید

در مورد تعداد پاهای این فیل چی فکر می کنید؟ یه بار از بالا به پایین ببینید و یک بار برعکس.


این مطالبی که این زیر خواهید خوند، اولین و دومین درس ما در کلاس روانشناسی تجربی بوده که به صورت یک گزارش مختصر از اصل مطلب ارائه شده:

    معایب و محاسن روانشناسی تجربی

مقدّمه:
روانشناسی تجربی یعنی استفاده از روش آزمایشی و آزمایشگاه در روانشناسی. با توجه به موضوع علم روانشناسی که به بررسی رفتار و کنش انسان می پردازد و دشواری سنجش این رفتار و کنش ها، به نظر می رسد تلاش برای اندازه گیری میزان و شدّت انواع رفتارها، کنش ها و ... در ثبات و استحکام این علم کمک زیادی می تواند بکند.

نقد رونشناسی تجربی (محاسن و معایب)
اگرچه چنانچه عرض شد، وجود روانشناسی تجربی در حیطه روانشناسی بسیار مفید است امّا باید توجّه داشت که در کنار محاسن، این روش ، معایبی نیز دارد. اکنون برخی از محاسن و معایب روش تجربی در روانشناسی می پردازیم.

الف- محاسن :
۱-قابل اندازه گیری است.
۲-نتایج کار، عینی و ملموس است.
۳-محرّک ها قابل کنترل هستند و ارزیابی اثر متغیّر مستقل بر وابسته، آسان تر و دقیق تر است.
۴-قابل تکرار و تعمیم پذیری است.
۵-منشأ بسیاری از فرضیات و نظریات علمی است.
ب- معایب :
۱- پرهزینه و پرخرج بودن آن.
۲- محدودیّت ( اخلاقی) در اجرای آن روی انسان.
۳- مصنوعی و کنترل شده بودن محیط آزمایشگاه.
۴- وجود متغیّر های مزاحمی چون مشاهده گر و آزمونگر و ... .
۵- تعمیم نتایج بر دیگران ( جزئی را فدای کلّی می کند و تفاوت های فردی را نادیده می گیرد).
۶- محدودیّت در سنجش عوامل و پدیده های غیر قابل رؤیت و غیر حسّی.
۷- ابطال پذیری نتایج.
۸- کلّ (انسان و کنش او) را فدای جزء ( اجزای کوچک انسان و کنش های او) می کند.
۹- در عین حال که نتایج آن عینی است (محاسن این روش)، در این راه ذهنیّت را فدا میکند.
باید توجه داشت که گذشته از فراگیر نبودن موارد ذکر شده و کامل نبودن آنها، بسیاری از موارد مذکور در محاسن و معایب و نیز تعدادی از مواردی که ذکر نشد، جنبة دوسویه داشته و از طرفی حُسن محسوب می شوند و از طرفی عیب، مثل عینی بودن نتایج در روش آزمایشی که هم جزو محاسن و هم جزو معایب  به حساب می آید.

The Experimental Method

The experimental method is usually taken to be the most scientific of all methods, the 'method of choice'.  The main problem with all the non-experimental methods is lack of control over the situation.  The experimental method is a means of trying to overcome this problem.  The experiment is sometimes described as the cornerstone of psychology: This is partly due to the central role experiments play in many of the physical sciences and also to psychology's historical view of itself as a science.  A considerable amount of psychological research uses the experimental method.

An experiment is a study of cause and effect.  It differs from non-experimental methods in that it involves the deliberate manipulation of one variable, while trying to keep all other variables constant. 

 

    مشاهده علمی

مقدّمه:
در نخستین مراحل پژوهش در زمینه ای خاصّ، شاید انجام بررسی های آزمایشگاهی یا مطالعات همبستگی کاری شتابزده باشد و از راه مطالعة پدیدة مورد نظر در وضعیت طبیعی آن پیشرفت بیشتری حاصل شود. مشاهده دقیق رفتار حیوان ها و آدمیان، گام آغازین در بسیاری از پژوهش های روانشناختی بوده است.

مشاهده علمی
با توجه به مطالبی که در مقدّمه ذکر شد و عنایت به اهمّیت مشاهده در پژوهش های روانشناختی لازم به ذکر است که اگرچه مشاهده یکی از روش های پژوهش در روانشناسی به شمار می آید در روش های دیگر نیز مانند روش آزمایشگاهی (تجربی) مشاهده، مهمترین قدم در اخذ نتیجه درست از آزمایش است.
برخی نکات ضروری در مشاهده عبارتند از:
۱-در مشاهده، صرفاً به توصیف (واقعیّت، فرد یا شیء) می پردازیم.
۲-هیچ گونه استنباط یا استنتاجی از آن بیان نمی کنیم.
۳-توضیح یک مشاهده باید کاملاً واضح و شفّاف باشد (بدون ابهام).
۴-ثبت مشاهده امری است ضروری.

اثر آگاهی از نتایج بر عملکرد

در این آزمایش اثر آگاهی انسان از نتایج فعالیت خود، بر عملکرد او را بررسی کردیم و با انجام آزمایشی نه چندان پیچیده به این تأثیر(آگاهی از نتایج بر عملکرد) در عملکرد های همزمان و عملکرد های بعدی پی بردیم.
مقدمه:
واقعیت این است که رفتار های ما به طور مستقیم یا غیر مستقیم، تحت تأثیر اطلاعاتی قرار می گیرد که در موقعیت های مختلف فراهم می آید. بنابراین اگر اطلاعات تغییر کند، رفتار های ما نیز طبق این تغییرات ، تغییر خواهد کرد. مثلاً اگر بدانیم در گذشته رفتار های ما چگونه بوده است و تا چه اندازه از هدف فاصله دارد، رفتارهای بعدی خود را تغییر خواهیم داد و سعی خواهیم کرد به هدف نزدیک تر شویم.
از این قانون ساده می توان در موارد بسیاری همچون تعلیم و تربیت استفاده کرد.

هدف:
نشان دادن این واقعیت که آگاهی از نتایج ، عملکرد را تحت تأثیر قرار می دهد.

وسایل آزمایش:
سه برگه کاغذ شطرنجی، یک چشم بند، قلم، خط کشی به اندازه حدود ۳۰ سانتیمتر.

روش کار:
این آزمایش در سه مرحله انجام می شود؛
مرحله اول: آزمون گر و آزمودنی در پشت میز و در مقابل یکدیگر می نشینند. آزمون گر چشم بند را به چشمهای آزمودنی می بندد. یکی از سه برگ کاغذ شطرنجی را که قبلاً روی آن خطی به فاصله ده سانتیمتر از لبه کاغذ  رسم شده، جلو آزمودنی قرار می دهد. خط کش را روی لبه خط رسم شده قرار می دهد و از آزمودنی می خواهد تا با قلمی که در دستش قرار داده شده ، پنج خط از نقطه شروع پایین کاغذ تا بالا ( جایی که خط کش قرار دارد و دیگر نمیتواند خط را ادامه دهد) بکشد. این پنج خط برای تمرین و اینکه آزمودنی بداند چقدر باید خط را ادامه دهد تا ۱۰ سانتیمتر شود، می باشد. پس از آن آزمودنی خط کش را بر می دارد تا آزمودنی با تخمین خود به اندازه ۱۰سانتیمتر خطی رسم کند ، به این صورت که نوک قلم را در خط شروع گذاشته و به آزمودنی می گوید که خطی به اندازه ۱۰سانتیمتر رسم کند. این کار را تا بیست بار ( کشیدن ۲۰خط) ادامه می دهد (شکل ۱).

مرحله دوم:  بدون اینکه آزمودنی نتایج کار خود را در فاصله این دو مرحله ببیند، آزمون گر به همان ترتیب مرحله اول کاغذ دوم را آماده می کند و همان کارهای مرحله اول را انجام می دهد، با این تفاوت که در این مرحله پس از اتمام پنج بار تمرین و در طی انجام آزمایش اصلی ( 20 بار) پس از هر بار رسم خط توسط آزمودنی، او را از نتیجه کار خود آگاه می کند به این صورت که مقدار خطای او از 10 سانتیمتر را به او تذکر می دهد . مثلاً اگر کوتاهتر کشیده به او میگوید سه میلیمتر کوتاهتر کشیدی یا بلندتر و به همین ترتیب تا 20 بار به اتمام برسد.
مرحله سوم: این مرحله عیناً طبق مرحله اول انجام می شود بدون هیچگونه تغییری.
- نتایج آزمایش را در جداول جداگانه برای هر مرحله و با تعداد 20خانه  برای ثبت خطای خط ها از x1 تا x20  رسم می کنیم.
-  میانگین خطاهای این سه مرحله را جداگانه در جداول مربوطه به دست آورده و ثبت می کنیم، آن ها را با هم مقایسه می کنیم.
-  این سه میانگین ا در آزمون t بررسی می شود و معناداری آن استنباط می شود. سپس این میانگین ها با  µ=10  مقایسه می شود.
نکات:
1- بهتر است موقع آزمایش ، دست آزمودنی روی کاغذ نباشد و فقط نوک قلم با کاغذ تماس داشته باشد تا آزمودنی نتواند برای تخمین 10 سانتیمتر از حس لامسه خود استفاده کند.
2- در اندازه گیری خطوط به کج بودن آنها توجه نمیشود و فقط فاصله انتهای خط با خط شروع را در نظر می گیریم.
3- یک آزمودنی برای این آزمایش کافی است.
ما این آزمایش را  با یک آزمودنی مرد، 15 ساله انجام دادیم که نتایج آن را در جدول های (1-4) مشاهده می کنید:

         جدول 1- ریز نمرات اختلاف خطوط از معیار

مرحله سوم

مرحله دوم

مرحله اول

ردیف

5

2

5

X1

7

1

30

X2

1

3

18

X3

16

5

5

X4

1

2

10

X5

6

1

22

X6

1

7

10

X7

1

7

11

X8

0

0

27

X9

6

0

21

X10

1

2

25

X11

20

6

22

X12

16

16

30

X13

2

16

3

X14

1

12

13

X15

6

1

15

X16

7

3

17

X17

0

7

9

X18

0

10

9

X19

7

5

17

X20

104

106

319

5.2

5.3

15.95

X

33

23

59.3

5.7

4.8

7.57

S

 

تحلیل نتایج:
با نتایج بدست آمده از این آزمایش در مرحله دوّم متوجه شدیم که آگاهی از نتایج بر عملکرد جاری فرد تأثیر به سزایی داشته تا حدی که میانگین خطای فرد از حدود شانزده در مرحله اول به حدود یک پنجم رسیده است .
همچنین این آگاهی از نتایج در مرحله دوم در مرحله سوم نیز تأثیر داشته است و میانگین خطای آزمودنی را  با اینکه از نتایج عملکرد جاریش آگاه نکرده ایم ولی تقریباً به همان میزان مرحله دوم کاهش داده است.
پس آگاهی از نتایج در عملکرد جاری و بعدی مؤثر است.

منابع:
۱-مطالب ارائه شده در جلسه درس روانشناسی تجربی استاد خدادادی.
۲-کتاب زمینه روانشناسی (هیلگارد).
۳-کتاب راهنمای عملی روانشناسی تجربی، تألیف و ترجمه دکتر حمزه گنجی.

*درضمن، گمون کنم نقل مطلب با ذکر منبع بلا مانع باشه

نویسنده : S.Hani M.M ; ساعت ۱:٤۳ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٤ اسفند ،۱۳۸۳
    نظرات شما()   لینک