بررسی تفاوت اطمینان در تصمیم گیری در مردان و زنان

با تشکر از همه کاربران که لطف دارند و تشکر ویژه از افرادی که در انجام مطالعه ذیل شرکت کردند. نتیجه این مقاله قرار است تابستان امسال در نشریه تازه های علوم شناختی به چاپ برسد. به هر ترتیب برای آگاهی از نتیجه کار چکیده مقاله اینجا قرار می گیرد:

بررسی تفاوت اطمینان در تصمیم گیری در مردان و زنان

هدف در این مطالعه بررسی نقش جنسیت در بیش اعتمادی است. بیش اعتمادی ارزیابی بیش از حد فرد در مورد مهارتها، دانش یا داوری خود است. به دلایلی که هنوز کاملا روشن نشده، هم افراد متخصص و هم غیر متخصص در مورد داوری ها و تصمیم گیری های خود دچار بیش اعتمادی هستند. نقش عوامل مختلفی در این پدیده مطرح شده که یکی از آنها جنسیت است. روش: در این پژوهش 389 نفر (274 مرد و 115 زن) از دانشجویان دانشگاههای شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. هر شرکت کننده به پرسشهای دو گزینه ای دانش عمومی پاسخ داد. همچنین پس از انتخاب هر گزینه میزان اطمینان به درست بودن پاسخ را اعلام کرد. با استفاده از نمرات اطمینان و درستی پاسخها، نمره بیش اعتمادی آنان استخراج شد. در نهایت برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون t مستقل استفاده شد. یافته ها: بر این اساس، با توجه به آزمون t مستقل انجام گرفته به منظور مقایسه بین میانگین نمرات بیش اعتمادی در مردان و زنان، تفاوت میانگین مشاهده شده در نمرات سوگیری و نمرات برایر مردان و زنان به لحاظ آماری معنادار نیست (577/0=P و 558/0 t=). نتیجه گیری: نتیجه نشان داد همه آزمودنی های این پژوهش بیش اعتماد هستند. در بین گروه زنان و مردان هر چند میزان اطمینان تصمیم گیری مردان اندکی بالاتر از زنان مشاهده شد اما این تفاوت معنادار نبود.

 

/ 2 نظر / 176 بازدید
fars-download

نا گفته های اسلام http://www.sunnicloob.blogfa.com

بهمن بنی مهد

لطفا پرسش نامه بیش اعتمادی و نحوه اندازه گیری آن را برای اینجانب ایمیل کنید متشکر از لطف شما